Saturday, May 1, 2010Nhật Hành

Ngày: 01 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh

Câu chuyện trong ngày: "KHẢ NĂNG LÃNH HỘI CỦA CHÚNG SANH"