Tuesday, May 4, 2010Nhật Hành

Ngày: 04 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh

Câu chuyện trong ngày: "DỤ NGÔN VỀ BÁT CHÁNH ĐẠO"