Monday, May 10, 2010Nhật Hành

Ngày: 10 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Diệu Nghiêm

Câu chuyện trong ngày: "QUÁN THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP QUA HƠI THỞ"

Website room Phat Phap - Buddhadhamma: www.phapluan.net & www.phatphapbuddhadhamma.blogspot.com & www.lopphatphap.net .