Wednesday, May 12, 2010Nhật Hành

Ngày: 12 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Dương Tiêu / PT Quảng Châu

Câu chuyện trong ngày: "QUÁN NIỆM SỰ CHẾT"