Thursday, May 13, 2010Nhật Hành

Ngày: 13 tháng 05 năm 2010

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Tri chúng: PT Tuyết Hạnh.

Câu chuyện trong ngày: "KHI NHỮNG ĐIỀU CÂU CHẤP ĐƯỢC SÙNG BÁI"